Etablering av innmarksbeite

Gården er omkranset av ca. 45 dekar med skog. Skogen består av gran og furu med noe innslag av løvtrær. Skogen er flere steder veldig tett. Det slipper lite lys inn i skogbunnen og det blir derfor lite vegetasjon. Alderen på skogen er mellom 50-80 år. I «gamle dager» var ikke denne skogen her og området ble brukt til innmarksbeite. I og med at vi ønsker å satse på beitedyr her på gården så vi på muligheten til å reetablere denne skogen til innmarksbeite. Vi utførte befaring av skogen sammen med skogforvalter i Glommen skog og ble enige om hva som kunne være en fornuftig hogst. Vi hogde først ca. 10 dekar januar 2016 og ca. 20 dekar høsten 2016. Store hogstmaskiner inntok området her og utførte en flott jobb. Kvisten ble lagt i hauger og vi fikk lov av kommunen å brenne den opp når det var forsvarlig.

I den første teigen måtte alle trærne hogges ned. Når trærne står veldig tett blir ikke rotsystemet til hvert enkelt tre utviklet godt nok til at enkelt-trær klarer å stå alene for vinden.

Den andre teigen var ikke fullt så tett og vi merket mange fine gamle trær som fikk stå. Det er viktig med tanke på det dyrelivet som befinner seg her.

Disse områdene vil bli inngjerdet i 2017 og sauene kan begynne å beite!

Vi har nå igjen ca. 10 dekar med fin og godt voksen blandingsskog. Denne skogen er ikke så tett og den ønsker vi å beholde. Vi kommer til å ta ut enkelttrær til planker og ved.