Økologisk drift på Øverby

Vi er godkjent for produksjon av økologisk høy, sauer og honning. Vi får årlig besøk av det offentlige ved Debio som kontrollerer at vi produserer etter regelverket for økologisk drift i Norge.

Økologisk landbruk handler om å drive jordbruk på mest mulig naturlig vis i pakt med naturen uten bruk av blant annet kunstgjødsel og sprøytemidler. Vel så viktig handler økologisk drift også om å la dyra få lov til å leve ut sitt naturlige bevegelsesmønster. Kravene i forskriften er minimumskrav. Vi ønsker å strekke oss lenger og liker blant annet de fire prinsippene for økologisk landbruk!  🙂 Disse prinsippene er utarbeidet av IFOAM – International federation of organic agriculture movements.

Helseprinsippet:
«Økologisk landbruk skal opprettholde og fremme helsa til jord, planter, dyr, mennesker og jordkloden som en udelelig helhet.»

Dette prinsippet understreker at helsa til enkeltorganismer og enkeltindivider må ses i sammenheng med helsetilstanden til omgivelsene de lever i – økosystemet. Helse er ikke bare fravær av sykdom, men også fysisk, psykisk og sosial trivsel og velfungerende økosystemer. Økologisk landbruk skal produsere kvalitetsmat som fremmer helse og trivsel. Derfor unngår en bruk av blant annet kjemiske sprøytemidler i produksjonen og tilsetningsstoffer som kan ha skadelige helsevirkninger, i mat.

Økologiprinsippet:
«Økologisk landbruk skal bygge på levende økologiske systemer og kretsløp, arbeide med dem, etterligne dem og hjelpe til med å bevare dem.»

Dette prinsippet slår fast at produksjonen skal baseres på økologiske prosesser og resirkulering. Driften må tilpasses lokale forhold. Bruk av ressurser utenfra må reduseres ved gjenbruk, resirkulering og effektiv bruk av materialer og energi. Det er viktig at produsenter, foredlere, omsetningsledd og forbrukere verner om landskap, levesteder for dyr og planter, biologisk mangfold, klima, luft og vann.

Rettferdighetsprinsippet:
Økologisk landbruk skal bygge på relasjoner som sikrer rettferdighet når det gjelder vårt felles miljø og muligheter for livsutfoldelse.»

Rettferdighet kjennetegnes ved likeverd, respekt, redelighet og ansvar for vår felles verden. Økologisk landbruk skal sørge for god livskvalitet for bønder, arbeidere, videreforedlere, forhandlere og forbrukere, bidra til nasjonal matproduksjon i alle land og reduksjon av fattigdom. Det er et mål å produsere tilstrekkelige mengder mat og andre produkter av høy kvalitet. Prinsippet framhever også at husdyra skal sikres livsutfoldelse og trivsel i samsvar med sin fysiologi og naturlige atferd.

Varsomhetsprinsippet:
Økologisk landbruk skal drives på en ansvarlig og varsom måte for å ta vare på miljøet og beskytte helse og velvære for nåværende og framtidige generasjoner.»

Dette prinsippet uttrykker en «føre var»-holdning og ansvarsfølelse for alle typer beslutninger som har betydning for valg av driftssystemer og teknikk. Ny teknologi bør tas i bruk, men bare teknologi uten risiko. Teknologi hvor en ikke kjenner alle virkninger, for eksempel genteknologi, må ikke brukes.

Merk:
Vi har gradvis økt antall høner og kravet til uteareal øker tilsvarende. Vi har nå 200 høner. Det viste seg at det ble teknisk vanskelig og ikke økonomisk bærekraftig å lage en så stor innhegning som økoforskriften krever og som er sikker mot rovfugl. (200 høner skal ha ett mål uteareal) Vi lever så tett på skogen og det tar bare 10 minutter før hønsehauk og musvåk går til angrep på hønene hvis vi ikke har tak/netting over hønsegården når de går ute. Vi valgte derfor å tre ut av den formelle Debio-ordningen når det gjelder hønsedriften. Hønene får fortsatt selvfølgelig være ute, 🙂 men ikke på et så stort areal som øko-forskriften krever.