Om gården

Øverby gård

Øverby gård er en liten gård beliggende i bygda Åbogen i Eidskog kommune utenfor Kongsvinger. Gården er på 80 mål, bestående av litt skog, innmarksbeite samt 25 dekar fulldyrka jord. Vi, Lene og Stig Føyen, midt i livet, kjøpte gården i januar 2014 og flyttet hit sommeren 2015. Vi er begge født og oppvokst i Oslo og bodde der fram til vi solgte huset og ble bønder! Lene sa opp jobben sin som pedagogisk psykologisk rådgiver og driver gården på heltid. Stig fikk jobb i Kongsvinger og jobber på gården ved siden av. Vi gikk begge på landbrukskurs for voksne på Jønsberg videregående skole i to år, 2015/2016.

Dagens produksjon

Vi produserer kjøtt, honning, egg samt ull og skinnprodukter. Vi holder noe kurs i skinnfell/skinnsøm også. Se hvilket produkter vi kan tilby under «produkter» her på siden.

Øverby gård er en liten gård og det vil ikke bli mulig for oss å få til noe stort volum i produksjonen. Vi satser derfor på høy kvalitet med små nisjeprodukter og salg direkte til kunde. Kunden får trygghet for opphavet til produktet.

Driftsform på Øverby

Traktoren på gården, Fridtjof, er en liten og gammel Massey Fergusson 35x, 62 model. Redskapene til traktoren, plog, harv m.v må derfor være små og enkle. På en såpass liten gård klarer denne traktoren jobben fint, og vi får heller ikke så store utgifter til utstyr. Lett utstyr gir også lite kjøreskader og jordpakking på jordene. Slåtten gjør vi i hovedsak maskinelt, men vi tar også noe «på gamlemåten». Vi har lært oss den gamle kunsten med å bruke ljå og henge opp engslåtten (graset) på hesjer. Av alle ting lærte vi det i Oslo! Østmarkas venner inviterer årlig til slåttetreff på Bøvelstad i Østmarka. Vi var med i 2014 og lærte av «gamlekara».

Økologisk produksjon 

Sommeren 2016 fikk vi godkjenning for produksjon av økologisk høy og økologiske sauer og fra sommeren 2017 produserte vi også økologisk honning. Sommeren 2019 ble vi godkjent for økologisk produksjon av egg. Vi får årlig besøk av det offentlige ved Debio som kontrollerer at vi produserer etter regelverket for økologisk drift i Norge.

Vi har gradvis økt antall høner og kravet til uteareal øker tilsvarende. Vi har nå 200 høner. Det viste seg at det ble teknisk vanskelig og ikke økonomisk bærekraftig å lage en så stor innhegning som økoforskriften krever og som er sikker mot rovfugl. (200 høner skal ha ett mål uteareal) Vi lever så tett på skogen og det tar bare 10 minutter før hønsehauk og musvåk går til angrep på hønene hvis vi ikke har tak/netting over hønsegården når de går ute. Vi valgte derfor å tre ut av den formelle Debio-ordningen når det gjelder hønsedriften. Hønene får fortsatt selvfølgelig være ute, 🙂 men ikke på et så stort areal som øko-forskriften krever.

Økologisk landbruk handler om å drive jordbruk på mest mulig naturlig vis i pakt med naturen uten bruk av kunstgjødsel og sprøytemidler. Vel så viktig handler økologisk drift også om å la dyra få lov til å leve ut sitt naturlige bevegelsesmønster. (Og hønene får levd ut sitt naturlige bevegelsesmønster her hos oss 🙂

Se mer om økologisk drift på Øverby under egen fane. Se også egen nettside for økologisk landbruk på Agropub.no

Ta kontakt hvis du ønsker å komme på besøk 🙂